You're in all Blogs Section

Uppdatering av hemsidan

ProjectCompanions externa hemsida på webben kommer att hittas under www.projectcompanion.com. Denna hemsida (projectcompanion.se) kommer att finnas kvar under en tid men vi går över till att publicera både på svenska och engelska på den nya hemsidan. Språket som visas beror på webbläsarens språkinställning men man kan även byta språk mellan svenska och engelska uppe till höger på hemsidan.

Posted in Nyheter

GDPR: Standardavtalsklausuler ersätter Privacy Shield

Under sommaren har EU-kommissionen ogiltigförklarat Privacy Shield för överföring av personuppgifter till tredje land. ProjectCompanions har för vissa tjänster hänvisat till denna mekanism för överföring av personuppgifter och detta påverkar därför avtalen med flera av våra kunder. Vi använder de ”Standard Contractual Clauses” (standardavtalsklausuler) som EU tagit fram som stöd för behandlingen av personuppgifter istället för Privacy Shield. Alla våra berörda leverantörer har redan stöd för dessa klausuler i avtalen med ProjectCompanion och vi har i ett tillägg till avtalet med våra kunder inkluderat den svenska översättningen av standardavtalsklausulerna. Kontakta legal@projectcompanion om om du har frågor.

Posted in Driftsinfo, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Juni 2020

Under Juni har följande uppdateringar gjorts:

 • Designen har ensats för sammanställningssidan.
 • Sorteringen i projektplanen har uppdaterats så att projektaktiviteternas ordning tar hänsyn till namnet om projektaktiviteter startar på samma datum.
 • Användare som har rollen Resurshanterare kan nu se sidan ”Mina bokningar” för alla användare.
 • Avtalen har kompletterats men en möjlighet att aktivera och inaktivera rader för avtalsfakturering.
 • Fakturaspecifikationen har nu ett val där man kan välja om man vill att beskrivningar för rapporterad tid och kostnader skall visas på fakturaspecifikationen.
 • Integrationen till Fortnox har utvecklats så att Fortnox kan vara master för kunder.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2020

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Projektstatusrapporterna under Rapporter har förbättrats genom ett större urval av fält som dessutom har flervalsmöjlighet. Valda filter sparas per användare.
 • Länkar i projekt följer nu med från projektmallen när man startar nya projekt.
 • En systeminställning har införts för hur tidrapportering sker på projektaktiviteter. Detta kan sedan justeras i de enskilda projekten (under fliken Aktiviteter i projektinformationen). Man kan ställa in att projektaktiviteter skall kunna väljas, att projektaktivitet måste väljas, eller att de skall döljas helt. Detta är för att det skall gå att anpassa tidrapporteringen till projektets komplexitet.
 • Det går nu att välja om det skall vara möjligt att ändra på arbetstiden under granska tid. Normalt går det bara att justera den debiterbara tiden i denna vy. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna inställning.
 • Projektets hemsida kan nu visa senast ändrade dokument. Funktionen aktiveras via länken ”visa eller dölj sektioner i hemsidan”.
 • Kostnader kan nu läsas in automatiskt direkt från ekonomisystemet. Kontakta ProjectCompanion för att sätta upp kopplingen.
 • Förval kan nu sättas för organisationsroll och avdelning genom att kryssa i Standard. Detta påverkar nya användarkonton.
 • Användare med behörighet Ledning kan redigera resurser i Resursschemat.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2020

Under april genomfördes följande uppdateringar:

 • Aktuella uppgifter har kompletterats med en händelselogg som kan visas på projektets hemsida.
 • En person kan nu se sitt eget tidkort i veckovyn för tidrapportering under Alternativ. Detta för att enkelt kunna se vilka projekt man arbetat på olika dagar under en månad.
 • En ny rapport visar arbetskostnader för projekt baserat på personernas internkostnader. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Dokument som raderas sparas nu i en ”papperskorg” i bakgrunden.
 • Behörigheten Resurshanterare har kompletterats så att det går att ”zooma in” och se vilka projekt och projektledare som har bokat en viss resurs.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2020

 • Dokumentändringar visas nu i ändringsloggen och i rapporten senaste händelser. Det går att filtrera fram och söka vilka dokument som har ändrats.
 • Man kan nu ange en beskrivning för målområden. Denna visas i sammanställningen över målområden och projekt.
 • Rapporten Lönsamhet har kompletterats med resultat per arbetad timme och projektets marginal.
 • Det går nu att välja att visa kundnummer i val av kund för ett projekt. Detta är bra om man har många kunder med liknande namn. Kontakta ProjectCompanion för att göra denna inställning.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Säkerhetsuppdatering

Vi har ikväll kl 21:00 genomfört en kritisk säkerhetsuppdatering för att uppdatera till de senaste krypteringsstandarderna i våra integrationer till andra system. Systemet startades om efter uppdateringen. Vi ber om ursäkt om denna omstart kom olägligt.

Posted in Driftsinfo, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar februari 2020

Följande uppdateringar har genomförts.

 • Kostnader kan nu kopplas till projektplanens projektaktiviteter för att möjliggöra uppföljning av budgeterade kostnader per projektaktivitet. Kostnaden redigeras från Mina kostnader. Dubbelklicka på kostnaden och välj projektaktivitet.
 • En ny rapport (Kostnadsbudget och utfall per projektaktivitet) i projektets rapportsektion visar budget och utfall per milstolpe / projektaktivitet. Det går även att visa kostnadstyp och kostnadsgrupp i rapporten.
 • Rapporten Kostnader i projektet har kompletterats med projektaktivitet för att det skall vara enkelt att se om det finns kostnader som inte kategoriserats efter projektaktivitet.
 • Avtalsfaktureringen har kompletterats med rubriker för avtalsraderna.
 • Exporten i rapporter med kolumnval har begränsats till valda kolumner.
 • Tidrapportens veckovy visar nu personens flexsaldo vid senast stängda period eller senast inskickade vecka förutom dagens flexsaldo.
 • Rapporterad tid visas nu som timmar och minuter istället för decimalt i veckovyns sidfot.
 • Attestfunktionen har förenklats genom att man kan godkänna och öppna veckor direkt från fliken Flexsaldo i Granska tid. Klicka på veckan för att godkänna eller öppna.
 • Administratörer kan nu även skicka in veckor åt andra personer för att de skall hamna i attestflödet. Klicka på veckan i Flexsaldovyn under Granska tid.

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2020

Under Januari och början av februari har följande uppdateringar gjorts.

 • Stöd för automatisk inloggning via ADFS. Detta innebär att siten kan konfigureras för automatisk inloggning från Windows genom Active Directory Federation Services. Stöd finns även för att automatiskt skapa användarkonton, sk ”provisionering”. Kontakta ProjectCompanion om du är intresserad av funktionen.
 • Kryptering av lösenord görs nu automatiskt för alla användare. Valet att skicka ut lösenord direkt till användare har inaktiverats helt. Användaren får istället välja sitt eget lösenord vid inloggningen.
 • Prestandaoptimering av tidrapportering och tidrapporter har gjorts för att kunna hantera stora datavolymer.
 • En ny tidrapport (Sammanställning tid) inne i projektets rapportflik visar en sammanställning av tid per användare, aktivitet, milstolpe, projektaktivitet och tidsperiod.
 • Redigering av personers flexsaldo och avvikande arbetstider har förenklats genom fler filter.
 • En ”självservice”-funktion kan aktiveras så att alla personer själva kan välja vilka projekt de vill kunna delta i och registrera tid. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten för uppföljning av bokade resurser jämfört med arbetad tid har kompletterats så att det blir lättare att se hur resurser har bokats och används i olika tidsperioder.
 • Kunder kan nu inaktiveras. Detta görs i redigeringen av kundinformationen genom att kryssa ur rutan ”Aktiv”.
 • Användare kan nu raderas. Inaktivera först användarkontot och gå därefter in på fliken Inaktiverade användare och välj radera.
 • Avtal kan nu raderas. Välj Radera inne i avtalet.
 • Planeringstavlan har optimerats prestandamässigt.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2019

 • En ny startsida visar en lista med aktuella projekt och uppgifter.
 • Vyerna mina projekt och projektportfölj har kompletterats med ett flervalsfilter för kund.
 • Rapporten för budgetuppföljning har kompletterats med ett filter på avsedd period.
 • Man kan nu begränsa attest av tid per avdelning. En användare kan ges avdelningsbehörighet på en eller flera avdelningar och ges attesträtt för personer på dessa.
 • Kalender med frånvarodagar har lästs in för 2020.
 • Personer kan nu har olika internkostnad i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna inställning.
 • Export av fakturor till Visma har förbättrats för att hantera vissa teckenkoder.
 • Prisindex kan nu redigeras för avtal. Detta styr hur priser räknas upp för fakturor baserat på avtalen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar