You're in all Blogs Section

Uppdateringar Januari 2019

Under slutet av januari gjordes följande uppdateringar:

 • Planeringstavlan är nu tillgänglig för alla användare under menyn Uppgifter, med begränsning till de uppgifter man själv är ansvarig för.
 • Rapporten med debiteringsgrad har kompletterats med en exportfunktion som även inkluderar organisationsroll.
 • En ny rapport för faktureringsprognos har tagits fram. Den ligger länkad som betaversion i den existerande rapporten för Faktureringsprognos. Syftet är att tydliggöra vad som kan faktureras från projekten per kund (tid och fasta priser) givet de projektplaner som är skapade.
 • En exportfil för tid har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Visma.

 

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2018

Några av de förbättringar vi gjorde under december uppdaterades i mitten av januari:

 • Det har blivit lättare att lägga till uppgifter i ett projekt genom att man kan klicka på Lägg till uppgift direkt i anslutning till projektaktiviteten i Projektets uppgiftslista
 • Fler filter har lagts till i uppföljningen av tid rapporterad på fasta priser.
 • Projekttavlan har kompletterats med ett filter för kontor.
 • Förhandsgranskningen vid import av tid har förbättrats för att göra det enklare att se vilka poster som inte kan importeras.
 • Det går nu att skriva kommentarer och lägga in länkar i uppgifter även om man inte har behörighet att ändra i uppgiftens grundinformation.
 • Loggningen av ändringar av personuppgifter har kompletterats.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Överför flexsaldo från 2018 till 2019

Flexsaldot i ProjectCompanion beräknas genom att jämföra en persons rapporterade tid med arbetstiden för en period. Saldot syns längst ned i veckovyn under tidrapport.

Flexsaldot nollställs vid årsskiftet men man kan föra över balansen från tidigare år (kräver Administratörsrättigheter). Överföringen bör göras när alla har rapporterat in tiden för december och perioden är stängd för rapportering. ProjectCompanions support kan föra över flexsaldona för alla, men det görs inte automatiskt eftersom supporten inte kan veta när alla har rapporterat klart.

Justeringen av flexsaldot görs via menyn Administration, Flexsaldo. Välj ett balansdatum, tex 31/12 för att se flexsaldo för alla personer detta datum. Klicka därefter på datumfältet för ingående balans och skriv in ett datum, exempelvis 1/1 och ange antalet timmar flexsaldot skall sättas till. Det är normalt samma värde som per den 31/12.

En persons normala arbetstid sätts på personens användarkonto (kräver administratörsrättigheter). Gå in på hantera användare, gå in på kontot och uppdatera fältet “Arbetstid” till exempelvis 8 timmar om personen arbetar heltid. Om en person arbetar deltid kan detta justeras generellt genom att sätta exempelvis 4 timmar för halvtid. Vanligare är att göra undantag under Administration, Kalender. Där registreras de dagar personen är ledig, exempelvis kan fredagar sättas till 0 timmars arbetstid för personen.

Vilka lönekategorier som inkluderas i den normala arbetstiden och därmed ingår vid beräkning av flexsaldo ställer man in under menyn Administration, Lönekategorier (kräver administrationsrättigheter). De lönekategorier som ingår i normaltiden eller den “flexbara” tiden markeras med 1 i lönekategorins fält för Flextid.

Kontakta gärna supporten för ytterligare hjälp.

Posted in Nyheter

Uppdateringar November 2018

Under november gjordes följande uppdateringar:

 • Projektkostnader som vidarefaktureras specificeras nu med påslag på fakturan. Detta görs som en negativ rabatt. Rabatterna följer med till Fortnox enligt samma princip.
 • Man kan nu redigera beloppen för enskilda kostnadsposter på fakturan och uppdatera totalbeloppet för fakturaraden.
 • Om man raderar en debiteringsbar kostnad från fakturan får man frågan om man vill att den skall markeras som ej debiteringsbar så att den inte återkommer för fakturering.
 • I den mobila tidrapporteringen kan man nu skicka in veckans tid genom att välja veckovy. Veckan skickas in i formulärets nederdel.
 • Det går nu att registrera utlägg även i den mobilanpassade sidan. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Nya rapporter för fakturerat per tjänstetyp och avdelning.
 • Man kan nu skapa en kreditfaktura direkt inifrån en faktura. En krediterad faktura visas som överstruken i fakturalistan.
 • Nya filter i faktureringsprognosen för att se förväntade intäkter från olika avdelningar, kunder eller kundgrupper.
 • Förtydliganden i GDPR-texten vid inbjudan av nya användare.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2018

Under oktober har följande uppdateringar gjorts:

 • Projektstatusrapporter visas nu för användare under menyn Projekt, Projektrapporter, fliken Projektstatus.
 • Projektstatusrapporterna har förbättrats layoutmässigt så att mer information får plats.
 • Konton som har behörighet Kund har begränsats ytterligare så att information som ej är aktuell ur kundperspektiv döljs. Det gäller exempelvis avdelningar, kundlista och budgetramar (visas nu ej även om kunden är projektadministratör).
 • Projektaktiviteter kan nu taggas med olika etiketter för att kunna visualisera arbete av en viss typ i olika delar av portföljen. Det är relevant vid leveranser som behöver samordnas, tex systemtestning och driftsättning. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Uppgiftslistan har nu ett individuellt minne per användare för om en uppgifts deluppgifter skall visas expanderade eller ej.
 • Loggningen av ändringar för projekt, personuppgifter och uppgifter har utökats. Loggning sker dock endast om funktionen är aktiverad.
 • Möjlighet att dela upp kostnadsersättningar för exempelvis bilersättningar och traktamenten på olika lönearter vid export till Flex lönesystem.
 • Kostnadsintegration till Fortnox har lags in som en funktionsknapp under Alla kostnader. Vid importen hämtas verifikat från ekonomisystemet in för kostnadsuppföljning och vidarefakturering.
 • Exportfunktion för fakturor har skapats till ekonomisystemet Raindance.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2018

Under Augusti och September har följande uppdateringar gjorts:

 • Redigering av Office dokument (Word, Excel och PowerPoint) kan nu göras genom att högerklicka på filen och välja Redigera med… Notera att en förutsättning är att applikationen finns installerad på datorn.
 • Versionshistorik är nu automatiskt påslagen så att alla dokument lagras i versioner. Man kan högerklicka på en fil och välja Tidigare versioner… för att ladda ned dem.
 • Möjlighet till spårning av ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton. Om modulen är aktiverad spåras ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton så att man i projektet eller användarkontot kan se vilka ändringar som gjorts. Modulen erbjuds initialt till Enterprise-kunder (kontakta oss om ni vill aktivera den).
 • En kalender avsedd för att boka projektmöten har tagits fram. Tanken är att göra det enkelt att ha en lista på projektmöten, styrgruppsmöten, etc tillgänglig för projektgruppen. Det går att notifiera projektdeltagarna om mötena. Kontakta oss om ni vill aktivera den.
 • Möjlighet att välja om projektbilden skall visas i Mina projekt och Projektportfölj. Det går även som alternativ att visa projektledarens bild. Inställningen görs på Mitt konto uppe i applikationens topprad.
 • Mailutskicksfunktionen har korrigerats eftersom den kunde skicka ut påminnelser enligt standardschemat även om man begränsat vilka dagar utskicken för tidrapport och uppgifter skulle göras under Mitt konto.
 • En ikon har lagts in i toppraden för att förenkla navigeringen till de mobila sidorna (smal vy) för projekt, tidrapport och uppgifter. Använd länken “bred vy” för att växla tillbaka till ett format anpassat för större skärmar.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Exempel på IT-förvaltning

Hur kan man samla in verksamhetens behov på ett strukturerat sätt, prioritera dessa önskemål och sedan genomföra och rapportera status?

Se en kort film med ett exempel.

Posted in Projektbloggen

Hur du tar kontrollen över dina projekt

Om du vill ha lite inspiration kring hur du tar kontrollen över dina projekt är du välkommen att läsa vår skrift “Hur du tar kontrollen över dina projekt”.

Format: pdf

Omfattning: 30 sidor

Ladda ned gratis

Skriften är avsedd som en introduktion till hur man kan förbättra projekthanteringen inom organisationen i syftet att förbättra verksamhetens resultat.
 
Du kan även titta på en presentation som sammanfattar boken.

 

 

 

 

 

 

Posted in Nyheter, Projektbloggen

Uppdateringar Juni 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Juni. Dessa kommer att uppdateras under midsommarhelgen i zon 2 och efter semestern i övriga zoner. Uppdateringarna är genomförda.

 • Om en projektbild har laddats upp till projektet under Projektinformation så visas bilden i listorna Mina projekt och Projektportfölj. Designen har i dessa vyer har gjorts luftigare och projektnamnet har förtydligats.
 • Projektschemat har förbättrats med möjlighet att välja om man skall visa projektnamn, tjänstetyp, status och förlopp.
 • Uppgiftssidan har modifierats så att deluppgifterna inte hamnar längre ned på sidan om högerspalten med dokument, länkar och sändlista växer.
 • Uppgifternas förfallodatum flyttas nu med projektaktiviteterna om hela aktiviteten flyttas eller projektaktivitetens startdatum flyttas.
 • Man kan nu rapportera tid direkt från projektets hemsida via en tidrapporteringsikon uppe till höger.
 • Målområden har kompletterats med en möjlighet att välja bild för att representera målet. Bilden visas i måluppföljningsrapporten tillsammans med projektbilder för de ingående projekten. Målrapporten har även kompletterats med information om projektens prioritet och status. Målområden justeras under Administration (välj Målområden i den rullista som visas).
 • Det går nu att budgetera kostnader i projektaktiviteter och få en summering av kostnaderna i projektaktiviteterna. Dubbelklicka på en projektaktivitet i projektplanen och välj fliken Kostnader för att budgetera olika kostnadstyper. Både budget och utfall visas i projektstatusflikens rapport ”Kostnadsbudget och utfall per period” samt för alla projekt under Rapporter, Kostnadstyp / periodbudget.
 • Vid export av utlägg / kostnadsersättningar till Flex kan man nu välja om beskrivningstexten skall följa med.
 • En intranätkomponent för att visa aktuella projekt med status och slutdatum har gjorts tillgänglig. Denna kräver inte personlig inloggning då en unik kod används för att visa sidan. Komponenten kan integreras på intranätet via en länk eller ram. Kontakta ProjectCompanion om du vill testa komponenten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2018

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Varje användare måste nu godkänna hanteringen av personuppgifter. Detta görs vid första inloggningen eller när hanteringen av personuppgifter uppdaterats.
 • Vid utskrift av faktura kan man nu välja om man skall skriva ut faktura, fakturaspecifikation eller både faktura och fakturaspecifikation. Syftet är att göra det enklare att skapa ett pdf-dokument med både faktura och fakturaspecifikation för att skicka via e-post eller fakturaportal.
 • En ny tidrapport har tagits fram i projektets flik för Projektstatus. Rapporten (Tidrapport – detaljer) visar detaljerad tid i projektet med milstolpe, projektaktivitet, aktivitet, person, arbetad tid, debiterbar tid, belopp och beskrivning.
 • En ny kostnadsrapport (Rapporter, Kostnadstyp periodbudget) visar kostnadsbudget och utfall per kostnadskategori och period för alla projekt med olika filter. Syftet är att få en kostnadsuppföljning för alla projekt.
 • Projektsammanställningsrapporten har fått filter på projektgrupper / projektprogram.
 • Planeringstavlan har kompletterats med en funktion (Uppgiftslista) för att dra och släppa uppgifter som inte har något förfallodatum till ett datum i tavlan. Syftet är att förenkla närtidsplaneringen exempelvis för de som arbetar med en förslagslåda / backlog.
 • Mobilsidorna för projekten har fått en meny för att lägga till projekt och navigera mellan projekten. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
 • Lösenordspåminnelsen har fått en länk för att logga in direkt till mobilsidorna.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar