You're in all Blogs Section

Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren:

 • Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik.
 • Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal.
 • Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i projektet.
 • Genvägar till favoriter under rapportsektionen kan nu skapas för att förenkla åtkomst till de mest använda rapporterna.
 • Rapporter har kompletterats med ytterligare filter.
 • Investeringsbudget har lagts till och uppföljning kan nu göras för investeringskonton. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna funktion.
 • Konfigurerbara fält har lagts till för att följa upp kostnader för olika objekt vid integration till ekonomisystem.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2019

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Det går nu att kopiera en länk till en fil och exempelvis skicka som e-postmeddelande. Högerklicka på filen och välj Kopiera länk till fil. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande. Obs att man måste vara inloggad i ProjectCompanion för att kunna läsa filen.
 • När man skickar meddelanden från projektets hemsida (Meddelande Team) kan man nu bifoga filer samt välja deltagare på ett enklare sätt. Det går även att klistra in bilder och länkar till filer som man kopierat från dokumentlistorna.
 • Under Granska tid är nu fältet Arbetad tid låst för ändring. Syftet med vyn är att justera debiteringsbar tid och risken har varit att man ändrat på den arbetade tiden eftersom den var justerbar i samma vy. Not: Det går fortfarande att justera arbetad tid som administratör under Administration, Tid.
 • En ny rapport (budget och utfall) visar totalbudget och utfall nedbrutet på tid och kostnader. Det finns många filter och det går att styra vilka kolumner som visas. Arbetskostnaderna kan värderas till internkostnaden eller till det debiteringsbara beloppet. Det går även att visa budgetprognos om fältet är aktiverat i databasen. Rapporten finns under Rapporter, Budget och utfall.
 • Två nya budgetfält har lagts till för projekten; budgetprognos och investeringsbudget. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera dessa fält.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Arbeta med dokument från Windows Utforskaren

Man kan koppla upp en nätverksdisk i Windows Utforskaren och se de projekt man driver som dokumentkataloger i Utforskaren. Det blir då möjligt att använda funktioner för att kopiera, klippa och klistra, radera och skapa nya dokument. Man kan även redigera dokumenten om man har ett klientverktyg som stödjer DAV-protokollet (tex Microsoft Office).

 1. Högerklicka på Nätverk i Windows Utforskaren och välj Anslut nätverksenhet.
 2. Välj en Enhetsbokstav som är ledig.
 3. Mapp-adressen är normalt: https://host5.projectcompanion.com/dav/sitenummer  Den första delen tom .com kan du kopiera från webbläsaren om du är inloggad i ProjectCompanion. Komplettera sedan med /dav/ och sedan ditt sitenummer eller sitenamn. Exempelvis https://host5.projectcompanion.com/dav/10001
 4. Kryssa i Återanslut vid inloggning och Anslut med andra autentiseringsuppgifter. Klicka därefter Slutför.
 5. Du kommer nu att se en nätverksdisk i Windows Utforskaren. Du kan klicka på enheten för att se de olika projektens dokumentkataloger.
 6. Högerklicka på enheten och välj Byt namn till exempelvis ProjectComp för att göra det lite enklare att hitta.

Notera att du behöver ange dina inloggningsuppgifter för att komma åt informationen. Du får normalt upp en ruta där du får acceptera de uppgifter du tidigare matat in. Tillgången till denna typ av kataloger kan vara begränsade via datorns säkerhetsinställningar. Det går då vanligen att få tillgång genom att lägga till webbadressen som en Betrodd plats. Detta kan man göra via Internetalternativ, Säkerhet i Internet Explorer. Klicka på Betrodda platser och lägg till adressen. Kryssa i Begär serverautentisering (https:) för alla platser.

Dokument anslut nätverksenhet

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2019

Följande uppdateringar genomfördes under april 2019:

 • Filter för projektledare har införts i Granska tid och Skapa fakturor.
 • Inaktiverade användarkonton inkluderas inte längre i rapporten över debiteringsgrad.
 • Filtreringsalternativet Land döljs nu om det endast finns ett land i listan.
 • Flerval har införts på tjänstetyper och avdelningar i översiktsvyer.
 • Knappar och kontroller har gåtts igenom för enhetlighet och luftighet.
 • Projektledarens initialer skrivs nu ut i Resursschemat.
 • Optimeringar av rapporter för förbättrad svarstid.
 • Tillgänglig tid: Flerval har införts i filtersektionen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2019

Vi har under mars gjort följande förbättringar:

 • Exportfil av fakturor till Vismas .xif format. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Integrationen till Fortnox har kompletterats med flera inställningar på kunden för val av faktureringsmetod (utskrift, e-post eller e-faktura). Det går även att välja vilken fakturamall som skall användas. Vid val av e-postfaktura kan man mata in e-postadress. Vid val av e-faktura kan man mata in GLN-nummer. Obs att själva inbjudan till e-fakturering sker genom Fortnox precis som tidigare.
 • Organisationsnummer kan nu registreras på kunder.
 • Rapporten för debiteringsgrad har kompletterats med en alternativ beräkning av debiteringsgraden som jämför debiterbar tid med normal arbetstid.
 • Det går nu att redigera fakturauppgifter under menyn Administration. Obs att detta kräver administratörsrättigheter.
 • Mobilsidorna har fått ett nytt utseende.
 • Projektets flik som tidigare har hetat Projektstatus har bytt namn till Rapporter. En ny startsida och menystruktur har skapats för att göra det enklare att få översikt över rapporterna och navigera mellan dem.
 • Uppgiftstyper och uppgiftsstatusar kan nu administreras via menyn Administration. Välj Uppgiftstyp eller Uppgiftsstatus i överkant för att sedan skapa eller redigera typer och statusar. En uppgiftstyp kan ha flera uppgiftsstatusar och det går att välja exempelvis sorteringsordning och färg.
 • Resultatvärderapporten i projektet har kompletterats med en rapport som följer utvecklingen av nyckelvariabler över tiden.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2019

Under februari gjordes följande uppdateringar:

 • Kostnadspåslag kan nu hanteras på tre olika sätt beroende på en systeminställning. Man kan 1) dölja påslaget och inkludera det direkt i beloppet, 2) visa påslaget i % i radtexten på fakturaraden, eller 3) visa påslaget i % och belopp på fakturaraden genom angivande av en negativ rabatt. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna systeminställning. Standardinställningen är 1, dvs att påslaget döljs.
 • Menyn Projekt, Sök projekt nu tillgänglig för alla, men vilka projekt man kan sökas fram begränsas av behörigheterna. En användare kan tex söka i de projekt han eller hon är deltagare i medan en person med behörighet ledning kan söka i alla projekt.
 • Man kan nu välja att kopiera ett projekt från ett annat projekt när man startar ett nytt projekt. Välj * för att söka bland alla projekten du har tillgång till istället för standardfiltret *TEMP* som bara visar projektmallar. Ett alternativ har även införts att välja om dokumenten skall kopieras från projektet.
 • Planeringstavlan visar nu alla de uppgifter man har behörighet att se. Tidigare visades endast egna uppgifter eller alla uppgifter beroende på behörighet.
 • På ett användarkonto under Hantera användare visas nu de avdelningsbehörigheter personen har med en länk för att redigera dessa. Syftet är att enkelt kunna ge en person behörighet att se alla projekt som drivs på en viss avdelning.
 • Användarlistan kan nu filtreras på kontor i Hantera användare.
 • När man gör en statusrapport visas projektnamnet i dialogen.
 • Tidplanen kan nu skrivas ut med version, typ och kommentar. Använd knappen Skriv ut i projektets tidplansflik.
 • Man kan nu dra uppgifter i projektets uppgiftslista för att flytta dem mellan olika projektaktiviteter. Använd det handtag som dyker upp till vänster om uppgiften för att flytta. Nu blir det enklare att lägga till uppgifter i uppgiftstavlan för att sedan sortera in dem under rätt projektaktivitet.
 • Rapporter har fått en startsida där rapporterna grupperas i olika rapportområden (projekt, uppgifter, tid, fakturering mm). Det har även blivit lättare att navigera mellan rapporterna genom att navigeringslänkar visas i rapportens överkant. Det finns även en möjlighet att välja ut vissa rapporter som favoriter. Kontakta ProjectCompanion om du vill lägga in favoritlänkar i rapportsektionen.
 • Materialkolumnen i projektplanen döljs nu om man inte är ekonomiadministratör i projektet.
 • Faktureringsprognosen visar nu en ackumulerad serie för att man skall kunna se total faktureringsprognos fram till och med en viss månad.
 • Projektprogram har fått en kontokod som används vid export av tid till ekonomisystem, tex Raindance. Detta läggs in under Administration.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2019

Under slutet av januari gjordes följande uppdateringar:

 • Planeringstavlan är nu tillgänglig för alla användare under menyn Uppgifter, med begränsning till de uppgifter man själv är ansvarig för.
 • Rapporten med debiteringsgrad har kompletterats med en exportfunktion som även inkluderar organisationsroll.
 • En ny rapport för faktureringsprognos har tagits fram. Den ligger länkad som betaversion i den existerande rapporten för Faktureringsprognos. Syftet är att tydliggöra vad som kan faktureras från projekten per kund (tid och fasta priser) givet de projektplaner som är skapade.
 • En exportfil för tid har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Visma.

 

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2018

Några av de förbättringar vi gjorde under december uppdaterades i mitten av januari:

 • Det har blivit lättare att lägga till uppgifter i ett projekt genom att man kan klicka på Lägg till uppgift direkt i anslutning till projektaktiviteten i Projektets uppgiftslista
 • Fler filter har lagts till i uppföljningen av tid rapporterad på fasta priser.
 • Projekttavlan har kompletterats med ett filter för kontor.
 • Förhandsgranskningen vid import av tid har förbättrats för att göra det enklare att se vilka poster som inte kan importeras.
 • Det går nu att skriva kommentarer och lägga in länkar i uppgifter även om man inte har behörighet att ändra i uppgiftens grundinformation.
 • Loggningen av ändringar av personuppgifter har kompletterats.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Överför flexsaldo från 2018 till 2019

Flexsaldot i ProjectCompanion beräknas genom att jämföra en persons rapporterade tid med arbetstiden för en period. Saldot syns längst ned i veckovyn under tidrapport.

Flexsaldot nollställs vid årsskiftet men man kan föra över balansen från tidigare år (kräver Administratörsrättigheter). Överföringen bör göras när alla har rapporterat in tiden för december och perioden är stängd för rapportering. ProjectCompanions support kan föra över flexsaldona för alla, men det görs inte automatiskt eftersom supporten inte kan veta när alla har rapporterat klart.

Justeringen av flexsaldot görs via menyn Administration, Flexsaldo. Välj ett balansdatum, tex 31/12 för att se flexsaldo för alla personer detta datum. Klicka därefter på datumfältet för ingående balans och skriv in ett datum, exempelvis 1/1 och ange antalet timmar flexsaldot skall sättas till. Det är normalt samma värde som per den 31/12.

En persons normala arbetstid sätts på personens användarkonto (kräver administratörsrättigheter). Gå in på hantera användare, gå in på kontot och uppdatera fältet “Arbetstid” till exempelvis 8 timmar om personen arbetar heltid. Om en person arbetar deltid kan detta justeras generellt genom att sätta exempelvis 4 timmar för halvtid. Vanligare är att göra undantag under Administration, Kalender. Där registreras de dagar personen är ledig, exempelvis kan fredagar sättas till 0 timmars arbetstid för personen.

Vilka lönekategorier som inkluderas i den normala arbetstiden och därmed ingår vid beräkning av flexsaldo ställer man in under menyn Administration, Lönekategorier (kräver administrationsrättigheter). De lönekategorier som ingår i normaltiden eller den “flexbara” tiden markeras med 1 i lönekategorins fält för Flextid.

Kontakta gärna supporten för ytterligare hjälp.

Posted in Nyheter

Uppdateringar November 2018

Under november gjordes följande uppdateringar:

 • Projektkostnader som vidarefaktureras specificeras nu med påslag på fakturan. Detta görs som en negativ rabatt. Rabatterna följer med till Fortnox enligt samma princip.
 • Man kan nu redigera beloppen för enskilda kostnadsposter på fakturan och uppdatera totalbeloppet för fakturaraden.
 • Om man raderar en debiteringsbar kostnad från fakturan får man frågan om man vill att den skall markeras som ej debiteringsbar så att den inte återkommer för fakturering.
 • I den mobila tidrapporteringen kan man nu skicka in veckans tid genom att välja veckovy. Veckan skickas in i formulärets nederdel.
 • Det går nu att registrera utlägg även i den mobilanpassade sidan. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Nya rapporter för fakturerat per tjänstetyp och avdelning.
 • Man kan nu skapa en kreditfaktura direkt inifrån en faktura. En krediterad faktura visas som överstruken i fakturalistan.
 • Nya filter i faktureringsprognosen för att se förväntade intäkter från olika avdelningar, kunder eller kundgrupper.
 • Förtydliganden i GDPR-texten vid inbjudan av nya användare.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar