You're in all Blogs Section

Uppdateringar September 2019

 • Det finns nu en första funktion för att visa senaste händelser på projektets hemsida och i en särskild rapport. De händelser som visas är om projekt byter fas eller status, samt om uppgifter läggs till eller byter status. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • En ny vy under granska tid visar avvikelser i rapporterad tid för att det skall bli enkelt att se vilken tid som inte har rapporterats in en viss period. Man kan exempelvis filtrera fram alla personer på en viss avdelning som har ett periodsaldo under ett visst värde för att se vilka dagar som personerna missat att registrera tid på.
 • Möjligheten att hantera dokument via en ansluten nätverksdisk har förfinats genom förbättrad prestanda och förenklad inloggning.
 • Man kan nu spara filer direkt från Microsoft Outlook till en nätverksansluten disk.
 • Redigering av dokument med Microsoft Office är nu möjligt även då inloggning sker med SSO.
 • Projektportföljvyn har kompletterats med ett projektledarfilter.
 • Uppgifternas fält för beskrivning har ökats.
 • Rapporten Sammanställning ekonomi har förbättrats så att man nu kan se intäkter för en viss avdelning samlat både för projektfakturor och avtalsfakturor.
 • En ny rapport (Budgetplan / utfall) har lagts till för att visa budget och utfall för tid och kostnader per projektaktivitet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Tillfällig driftstörning

Under natten den 6 september gjordes ett planerat underhållsarbete i infrastrukturen för servermiljön för host5. I samband med detta startades servern om.

Några kunddatabaser blev inte automatiskt tillgängliga efter omstarten. Vi aktiverade först alla kunddatabaser där en kund hörde av sig och därefter alla kunddatabaser som var använda den senaste månaden så att dessa blev tillgängliga.

För att aktivera alla databaser var vi tvungna att köra ett script och i samband med det startades databasmotorn och databasservern om. Slutligen gjordes en automatisk kontroll av att alla databaser var tillgängliga.

Inga data har påverkats av driftstörningen. Vi har funnit problemet som i grunden berodde på att en parameter för att starta upp databaserna var avaktiverad. Detta är nu åtgärdat.

Vi ber om ursäkt för olägenheten.

Kontakta ProjectCompanion på helpme@projectcompanion.com om du har frågor eller fortfarande har problem med att logga in.

Posted in Driftsinfo

Uppdateringar augusti 2019

Under slutet av augusti har följande ytterligare uppdateringar gjorts:

 • I rapporten för målområden kan man nu välja att endast visa målområden och dölja projekten för att kunna lyfta fram vilka målområden som finns.
 • I tidplansöversikten visas nu endast det valda tidsintervallet. Tidigare visades de projekt som låg i den valda perioden med hela planen från och med projektens startdatum, men vi har fått synpunkter på att det gjorde det svårt att fokusera på det som är aktuellt i projekten.
 • En ny modul för portföljplanering har släppts i en första version. I modulen kan man värdera projekten och använda bubbeldiagram för att visualisera projekten. Exempelvis kan projektens bedömda verksamhetsnytta visas på Y-axeln, sannolikheten att lyckas på X-axeln och projektets storlek illustreras med bollens storlek. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera modulen.
 • Redigering av Word, Excel och PowerPoint-dokument vid SSO-inloggning är nu möjligt genom att högerklicka på ett dokument i webbläsaren och välja Redigera… Tidigare var denna funktion endast möjlig vid inloggning med ProjectCompanion-inloggning.
 • Fakturaexporten (xml) innehåller nu även fältet CostCenter på fakturaraderna.
 • I flera ekonomirapporter finns val för värderingsprincip för intäkter och kostnader. En systeminställning har införts för att detta skall vara förvalt. Kontakta ProjectCompanion för att ställa in denna.
 • Rapporten Budget och utfall finns nu i en ny version som utgår ifrån alla planerade projektaktiviteter istället för ifrån budgetramarna för att se budget och utfall. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Augusti 2019

Följande uppdateringar gjordes under sommaren:

 • Möjlighet att dölja datum för projekt och uppgifter på projektets hemsida och i projektets uppgiftsflik.
 • Avtalsansvarig och avdelning tillagda på avtal.
 • Meddelandefunktionen på projektets hemsida har förbättrats och kompletterats med möjligheten att skapa sändlistor i projektet.
 • Genvägar till favoriter under rapportsektionen kan nu skapas för att förenkla åtkomst till de mest använda rapporterna.
 • Rapporter har kompletterats med ytterligare filter.
 • Investeringsbudget har lagts till och uppföljning kan nu göras för investeringskonton. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna funktion.
 • Konfigurerbara fält har lagts till för att följa upp kostnader för olika objekt vid integration till ekonomisystem.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2019

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Det går nu att kopiera en länk till en fil och exempelvis skicka som e-postmeddelande. Högerklicka på filen och välj Kopiera länk till fil. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande. Obs att man måste vara inloggad i ProjectCompanion för att kunna läsa filen.
 • När man skickar meddelanden från projektets hemsida (Meddelande Team) kan man nu bifoga filer samt välja deltagare på ett enklare sätt. Det går även att klistra in bilder och länkar till filer som man kopierat från dokumentlistorna.
 • Under Granska tid är nu fältet Arbetad tid låst för ändring. Syftet med vyn är att justera debiteringsbar tid och risken har varit att man ändrat på den arbetade tiden eftersom den var justerbar i samma vy. Not: Det går fortfarande att justera arbetad tid som administratör under Administration, Tid.
 • En ny rapport (budget och utfall) visar totalbudget och utfall nedbrutet på tid och kostnader. Det finns många filter och det går att styra vilka kolumner som visas. Arbetskostnaderna kan värderas till internkostnaden eller till det debiteringsbara beloppet. Det går även att visa budgetprognos om fältet är aktiverat i databasen. Rapporten finns under Rapporter, Budget och utfall.
 • Två nya budgetfält har lagts till för projekten; budgetprognos och investeringsbudget. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera dessa fält.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Arbeta med dokument från Windows Utforskaren

Man kan koppla upp en nätverksdisk i Windows Utforskaren och se de projekt man driver som dokumentkataloger i Utforskaren. Det blir då möjligt att använda funktioner för att kopiera, klippa och klistra, radera och skapa nya dokument. Man kan även redigera dokumenten om man har ett klientverktyg som stödjer DAV-protokollet (tex Microsoft Office).

 1. Högerklicka på Nätverk i Windows Utforskaren och välj Anslut nätverksenhet.
 2. Välj en Enhetsbokstav som är ledig.
 3. Mapp-adressen är normalt: https://host5.projectcompanion.com/dav/sitenummer  Den första delen tom .com kan du kopiera från webbläsaren om du är inloggad i ProjectCompanion. Komplettera sedan med /dav/ och sedan ditt sitenummer eller sitenamn. Exempelvis https://host5.projectcompanion.com/dav/10001
 4. Kryssa i Återanslut vid inloggning och Anslut med andra autentiseringsuppgifter. Klicka därefter Slutför.
 5. Du kommer nu att se en nätverksdisk i Windows Utforskaren. Du kan klicka på enheten för att se de olika projektens dokumentkataloger.
 6. Högerklicka på enheten och välj Byt namn till exempelvis ProjectComp för att göra det lite enklare att hitta.

Notera att du behöver ange dina inloggningsuppgifter för att komma åt informationen. Du får normalt upp en ruta där du får acceptera de uppgifter du tidigare matat in. Tillgången till denna typ av kataloger kan vara begränsade via datorns säkerhetsinställningar. Det går då vanligen att få tillgång genom att lägga till webbadressen som en Betrodd plats. Detta kan man göra via Internetalternativ, Säkerhet i Internet Explorer. Klicka på Betrodda platser och lägg till adressen. Kryssa i Begär serverautentisering (https:) för alla platser.

Dokument anslut nätverksenhet

Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar April 2019

Följande uppdateringar genomfördes under april 2019:

 • Filter för projektledare har införts i Granska tid och Skapa fakturor.
 • Inaktiverade användarkonton inkluderas inte längre i rapporten över debiteringsgrad.
 • Filtreringsalternativet Land döljs nu om det endast finns ett land i listan.
 • Flerval har införts på tjänstetyper och avdelningar i översiktsvyer.
 • Knappar och kontroller har gåtts igenom för enhetlighet och luftighet.
 • Projektledarens initialer skrivs nu ut i Resursschemat.
 • Optimeringar av rapporter för förbättrad svarstid.
 • Tillgänglig tid: Flerval har införts i filtersektionen.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2019

Vi har under mars gjort följande förbättringar:

 • Exportfil av fakturor till Vismas .xif format. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Integrationen till Fortnox har kompletterats med flera inställningar på kunden för val av faktureringsmetod (utskrift, e-post eller e-faktura). Det går även att välja vilken fakturamall som skall användas. Vid val av e-postfaktura kan man mata in e-postadress. Vid val av e-faktura kan man mata in GLN-nummer. Obs att själva inbjudan till e-fakturering sker genom Fortnox precis som tidigare.
 • Organisationsnummer kan nu registreras på kunder.
 • Rapporten för debiteringsgrad har kompletterats med en alternativ beräkning av debiteringsgraden som jämför debiterbar tid med normal arbetstid.
 • Det går nu att redigera fakturauppgifter under menyn Administration. Obs att detta kräver administratörsrättigheter.
 • Mobilsidorna har fått ett nytt utseende.
 • Projektets flik som tidigare har hetat Projektstatus har bytt namn till Rapporter. En ny startsida och menystruktur har skapats för att göra det enklare att få översikt över rapporterna och navigera mellan dem.
 • Uppgiftstyper och uppgiftsstatusar kan nu administreras via menyn Administration. Välj Uppgiftstyp eller Uppgiftsstatus i överkant för att sedan skapa eller redigera typer och statusar. En uppgiftstyp kan ha flera uppgiftsstatusar och det går att välja exempelvis sorteringsordning och färg.
 • Resultatvärderapporten i projektet har kompletterats med en rapport som följer utvecklingen av nyckelvariabler över tiden.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2019

Under februari gjordes följande uppdateringar:

 • Kostnadspåslag kan nu hanteras på tre olika sätt beroende på en systeminställning. Man kan 1) dölja påslaget och inkludera det direkt i beloppet, 2) visa påslaget i % i radtexten på fakturaraden, eller 3) visa påslaget i % och belopp på fakturaraden genom angivande av en negativ rabatt. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna systeminställning. Standardinställningen är 1, dvs att påslaget döljs.
 • Menyn Projekt, Sök projekt nu tillgänglig för alla, men vilka projekt man kan sökas fram begränsas av behörigheterna. En användare kan tex söka i de projekt han eller hon är deltagare i medan en person med behörighet ledning kan söka i alla projekt.
 • Man kan nu välja att kopiera ett projekt från ett annat projekt när man startar ett nytt projekt. Välj * för att söka bland alla projekten du har tillgång till istället för standardfiltret *TEMP* som bara visar projektmallar. Ett alternativ har även införts att välja om dokumenten skall kopieras från projektet.
 • Planeringstavlan visar nu alla de uppgifter man har behörighet att se. Tidigare visades endast egna uppgifter eller alla uppgifter beroende på behörighet.
 • På ett användarkonto under Hantera användare visas nu de avdelningsbehörigheter personen har med en länk för att redigera dessa. Syftet är att enkelt kunna ge en person behörighet att se alla projekt som drivs på en viss avdelning.
 • Användarlistan kan nu filtreras på kontor i Hantera användare.
 • När man gör en statusrapport visas projektnamnet i dialogen.
 • Tidplanen kan nu skrivas ut med version, typ och kommentar. Använd knappen Skriv ut i projektets tidplansflik.
 • Man kan nu dra uppgifter i projektets uppgiftslista för att flytta dem mellan olika projektaktiviteter. Använd det handtag som dyker upp till vänster om uppgiften för att flytta. Nu blir det enklare att lägga till uppgifter i uppgiftstavlan för att sedan sortera in dem under rätt projektaktivitet.
 • Rapporter har fått en startsida där rapporterna grupperas i olika rapportområden (projekt, uppgifter, tid, fakturering mm). Det har även blivit lättare att navigera mellan rapporterna genom att navigeringslänkar visas i rapportens överkant. Det finns även en möjlighet att välja ut vissa rapporter som favoriter. Kontakta ProjectCompanion om du vill lägga in favoritlänkar i rapportsektionen.
 • Materialkolumnen i projektplanen döljs nu om man inte är ekonomiadministratör i projektet.
 • Faktureringsprognosen visar nu en ackumulerad serie för att man skall kunna se total faktureringsprognos fram till och med en viss månad.
 • Projektprogram har fått en kontokod som används vid export av tid till ekonomisystem, tex Raindance. Detta läggs in under Administration.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2019

Under slutet av januari gjordes följande uppdateringar:

 • Planeringstavlan är nu tillgänglig för alla användare under menyn Uppgifter, med begränsning till de uppgifter man själv är ansvarig för.
 • Rapporten med debiteringsgrad har kompletterats med en exportfunktion som även inkluderar organisationsroll.
 • En ny rapport för faktureringsprognos har tagits fram. Den ligger länkad som betaversion i den existerande rapporten för Faktureringsprognos. Syftet är att tydliggöra vad som kan faktureras från projekten per kund (tid och fasta priser) givet de projektplaner som är skapade.
 • En exportfil för tid har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Raindance.
 • En exportfil för fakturor har skapats till Visma.

 

Posted in Nyheter, Programuppdateringar