You're in all Blogs Section

Uppdateringar April 2018

Under April har följande uppdateringar gjorts:

 • Tidplansöversikt med Gantt-schema för flera projekt med många filtermöjligheter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Ny rapport med kostnadsbudget och utfall per månad. Rapporten ligger i projektets flik för Projektstatus. Välj rapporttyp “Kostnadsbudget och utfall per period”.
 • Ny rapport för projektkostnader med nedbrytning av budget och utfall per konto.
 • Importera projektmall till ett befintligt projekt (använd länken Importera från mallprojekt i projektplanen).
 • Uppdateringar grafiskt i planeringstavlan för att förtydliga kolumner och dagens datum.
 • Snabbare att spara när man lägger till deluppgifter i en uppgift (tryck Enter).
 • Möjlighet att dölja filtersektionen i uppgiftslistan för att spara skärmyta.
 • Portugisisk översättning av menyer.
 • Förberedelse för GDPR-godkännande av personuppgiftslag vid inloggning.
 • Ny rapport och graf för inkommande betalningar som visar fakturerade belopp per förfallodatum.
 • Graf i kostnader / budget för ökad tydlighet om budgetutfall för kostnader.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Mars:

 • Flervalsfilter för projektstatus har införts i projektöversikterna så att det skall vara enkelt att välja ut flera statusar och exempelvis exkludera avslutade projekt eller projektförslag.
 • Projektschemat har förtydligats så att milstolpar visas med olika färger beroende på om de är ej klara, klara eller försenade.
 • Förenklingar av deluppgiftssidan och ökad tydlighet om var uppgiften finns i projektets hierarki.
 • Projekttavlans funktion har förbättrats genom en något längre paus innan projektets statusrapport visas samt att statusrapporten inte visas utanför skärmen.
 • Ökad enhetlighet för målikoner i olika rapporter.
 • Spara och stäng knapp har införts när man justerar funktioner i projektet samt i deluppgiftssidan för att minska antalet klick.
 • En ny rapport visar resultat per kund (fakturerat, arbetskostnader, övriga kostnader och resultat).
 • En ny rapport visar kommande inbetalningar per förfallodatum för att stödja likviditetsplanering.
 • Diverse mindre justeringar med grafik och enhetlighet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Februari 2018

Följande uppdateringar har gjorts under februari 2018:

 • Kanbankorten / uppgifterna har fått en designöversyn för att öka tydligheten när man tittar på uppgiftstavlan och uppgiftslistan i projektet.
 • Dokumentkataloger kan nu laddas ned som zip-arkiv. Högerklicka på en projektkatalog i projektets dokumentflik och välj Skicka till, Komprimerad (zippad) katalog.
 • En ny rapport visar vilka projekt som behöver fokuseras baserat på deras övergripande projektstatus, prioritet samt den statusrapport som projektledaren har gjort. Varje projekt ges en total vikt och de projekt där det finns flest orsaker att fokusera på projektet sorteras högst upp i listan. Rapporten heter Fokusorsaker och ligger i huvudmenyn under Rapporter. Viktningarna kan justeras för projektstatus och prioritet under Administration i huvudmenyn. Ange en ”allvarlighetsgrad” för att anpassa viktningen.
 • Man kan nu ställa in påminnelser för uppgifter och tidrapporter med större flexibilitet än tidigare. Det går att ange scheman för olika dagar. Klicka på Mitt konto i applikationens topprad för att justera.
 • När man skickar ett e-postmeddelanden från projektets hemsida visas nu sändlistan för mottagarna i e-postmeddelandets sidfot. Syftet är att göra det enklare att se vilka som har fått informationen.
 • Det går nu att justera om kostnader skall vara debiteringsbara eller ej även om perioden är stängd eller veckan redan är godkänd. Funktionen finns under Kostnader, Alla kostnader. Fältet Debiterbart kan redigeras om projektet är debiteringsbart och kostnaden inte redan vidarefakturerats.
 • Budgetöversikten under Administration har förbättrats med fler filter- och grupperingsmöjligheter. Obs att denna meny måste aktiveras genom att kontakta ProjectCompanion.
 • Möjligheten att lägga in sin egen hemadress har tagits bort för att anpassa till GDPR. Hanteringen av dessa personuppgifter är normalt inte nödvändiga i projekten.
 • Det går nu att justera arbetstiden för olika personer om man använder resursplaneringen. Tidigare var kravet att man även använde tidrapporteringen.
 • Buggar har fixats för att hantera val av färger i Microsoft Edge.
 • Kundrapporten för de som använder fastighetsmodulen har fått flervalsfilter på projektstatus. Syftet är att kunna exkludera exempelvis projekt som har status förslag eller avslutat.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2018

Under Januari har följande uppdateringar gjorts:

 • Man kan nu skapa projekt enkelt genom att endast ange ett projektnamn. Övrig information hämtas automatiskt och kan ändras senare. Denna möjlighet att skapa snabbprojekt finns i vyn Sammanställning som kan sättas till startsida under Mitt konto. Det går att ange ett mallprojekt för att använda vid start av projekt med denna funktion (kontakta ProjectCompanion för att uppge ett mallprojekt).
 • Systemets portföljvyer har förbättrats genom att man ny kan välja att visa flera projekttyper istället för endast alla eller en specifik typ. Detta finns nu i vyerna projektportfölj, projektschema och projekttavla.
 • En Spara och stäng-knapp har införts i projektinformationsvyn för att minska antalet klick när man justerar inställningar i projektet.
 • Projektlista och möjlighet att skapa projekt har möjliggjorts i mobilen. Not: funktionen kommer att aktiveras för olika kunder efterhand.
 • Användarkontots information har minimerats baserat på vilka moduler som är påslagna för att förenkla anpassningen till GDPR. Personnummer har tagits bort helt.
 • Man kan nu ladda ned dokumentmappar som zipfil. Not: funktionen kommer att aktiveras för olika kunder efterhand.
 • En förbättring har gjorts i portföljvyerna genom att avdelningschefer nu ser sina egna projekt och de projekt som drivs på avdelningar de är chefer för i projektportföljen och projektschemat.
 • Rapporten Projektsammanställning har fått filter på kund och tjänstetyp.
 • När man skapar fakturor är nu förvalet att inkludera tid fram till dagens datum. Detta för att minska antalet klick om man fakturerar under månaden.
 • Efter man har skapat fakturorna kommer man nu direkt till fakturalistan för att arbeta vidare med de skapade fakturorna.
 • Det har blivit lättare att sätta priserna i projekten genom att man nu kan dubbelklicka på Prissättning i projektplanen på de olika projektaktiviteterna och komma direkt till prissättningsfliken.
 • Buggfixar för kopiering av tidrader samt visning av statusrapporter i Internet Explorer och Edge.
 • Exporten av avtal innehåller nu även fältet uppsagt datum för att förenkla analys.
 • Rapporten Tillgänglig tid exkluderar nu bokningar i projekt som har avslutats.
 • Summa totalt bokad tid i visad period syns nu i projektets resursschema.
 • En ny funktion har skapats för att enkelt kunna få översikt över budgetramarna i de olika projekten och samtidigt enkelt kunna redigera projektledare, status, fas, mm. Detta för att förenkla under exempelvis verksamhetsplanering och budgetering. Funktionen aktiveras initialt på begäran.
 • Vid export av kunder inkluderas nu även kundens e-postadress till csv eller vCard.
 • En ny rapport visar projektekonomin i projektet. Rapporten visar fakturerat, arbetskostnader och övriga kostnader, samt upparbetat och fakturerat. Rapporten finns i projektets flik Projektstatus och heter Projektuppföljning ekonomi.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar December 2017

Följande uppdateringar har gjorts under december:

 • Det har blivit lättare att registrera tid genom att projektet behålls när man trycker Spara så att man enkelt kan registrera ytterligare tid.
 • Man kan även effektivisera uppgiftsregistreringen genom att trycka Spara utan att stänga dialogen.
 • Uppgiftshanteringen har blivit mer användarvänlig i mobilen genom att kontrollerna på mobilsidan har ökats i storlek.
 • Kostnader för valda konton kan nu hämtas från Fortnox via API. Kontakta supporten för att ställa in funktionen.
 • Val av kolumner i projektöversikten kan nu göras via Mitt konto. Det går att visa timbudget, kostnadsbudget, total budget eller kontraktsvärde i sektionen.
 • En ny ekonomirapport finns tillgänglig i projektets flik Projektstatus. Rapporten heter Projektekonomi och sammanställer fakturering, arbetskostnader, övriga kostnader och resultat.
 • Vi har förberett för att läsa in lediga dagar under 2018 i kalendern. Kontakta supporten om du inte redan fått den inläst. Vi stödjer även vid överföring av flexsaldo till nya året. Not: detta kan göras via menyn Administration, Flexsaldo.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar November 2017

Följande uppdateringar har gjorts under november:

 • Fliken projektstatus har flyttats till höger i projektets verktygsrad.
 • Fliken Gantt har bytt namn till Tidplan / Gantt för ökad tydlighet.
 • Ny rapport visar tillgänglig tid och bokad tid per person i valt tidsintervall. Detta för att enkelt kunna visualisera beläggningsgraden.
 • Ny resursrapport som visar bokad tid och arbetad tid per person i projektets projektstatusflik.
 • Ny modul för att skapa en Projekthandbok med länkar till relevanta webbsidor med mallar och stödjande dokument.
 • Förenkling när man lägger till uppgifter / ärenden genom att projekt och projektaktivitet är dolt om det inte används i sammanhanget.
 • Export av kunder och kontakter som vcardfil från kundlistan för att man skall kunna föra över dem till mobiltelefonen.
 • Förenkling genom att mål och målområden inte längre visas som standard på projekthemsidan utan man får aktivera funktionen om man vill använda den.
 • Rättigheterna i fliken Projektstatus har setts över då man i vissa fall kunde få ett meddelande att behörighet saknades att komma åt data.
 • Mindre designuppdateringar för enhetlighet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2017

Under oktober har följande uppdateringar gjorts:

 • Systemfontens förval har ökats så att all text är något större än tidigare. Detta för att öka läsbarheten. Stödet för att zooma i webbläsaren har förbättrats. Designen av systemets flikar har också justerats för att öka läsbarheten.
 • Det går nu att flytta ett projekt i tiden genom att klicka och dra på projektet i projektschemat. Man får då en fråga om man vill flytta med datum för projektplanen, resursbokningar och uppgifter. Det går som tidigare att ändra projektets tidram (start- och slutdatum) på projektets hemsida utan att projektplanen flyttas.
 • Projektfas kan nu redigeras direkt ifrån projekthemsidan. Faserna administreras som tidigare genom att klicka på Administration i huvudmenyn och välja Projektfas i kategoriväljaren.
 • I uppgiftstavlan är det nu ännu enklare att lägga till uppgifter genom att klicka på kolumnen, skriva in uppgiften och trycka retur. Det går även att anpassa kolumnernas bredd och välja sortering.
 • Det går nu att redigera uppgiftsprioritet direkt i projektets uppgiftslista.
 • Uppgiftens beskrivning visas när man håller musmarkören över uppgiftens titel för att man enkelt skall kunna läsa mer om uppgiften.
 • Uppgiftskoderna kopieras nu inte från projektmallen utan alla uppgifter får unika koder.
 • När man lägger till deluppgifter blir datum inte längre satt automatiskt. För uppgiftstyper där poängsättning används (tex vid IT-utveckling) kan man välja att sätta 0 i poäng på deluppgifterna för att låta den initiala poängen på uppgiften stå kvar. Det går även att sätta poäng på deluppgifterna och därmed beräkna uppgiftens totala omfattning och framdrift baserat på klarmarkerade deluppgifter.
 • Sidan för mobil tidrapportering är uppdaterad med större font och kontroller för enklare användning.
 • Lönsamhetsrapporten har fått ytterligare filter för projektstatus, projektfas och projektledare.
 • En ny ekonomirapport sammanställer fakturering per månad, fakturering per kund, fakturering per kundgrupp, fakturerat per produkt, debiteringsgrad och andel nykundsförsäljning.
 • Projekt som kopplats till strategiska målområden visas grafiskt i en rapport med andel budget per målområde. Syftet är att skapa överblick över de satsningar som görs kopplat till strategin.
 • Rapporterna Tid / bokat och Tid / budget har kompletterats med filter för projektprogram.
 • Ett arbete har påbörjats för att hämta kostnader periodiskt från Fortnox via API. Detta för att förenkla integrationen av kostnader för uppföljning och fakturering.
 • Om ProjectCompanion är konfigurerat för att skilja mellan projektadministratörer och ekonomiadministratörer har detta förtydligats genom etiketter för Projektadmin och Ekonomiadmin i listan med projektdeltagare. En projektadmin har operativa behörigheter medan en ekonomiadmin har behörigheter att sätta priser. Fältet Kontraktvärde döljs om man inte har behörighet Ekonomiadmin, Ledning eller Administratör.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

GDPR Information

Trygghet är grundläggande vid användning av webbaserade tjänster som ProjectCompanion. Det är därför mycket viktigt för oss att vara tydliga på hur vi hanterar personuppgifter.

Som en del av dataskyddsförordningen (GDPR) skall det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal som tydliggör vår relation och hur vi hanterar personuppgifter på ditt uppdrag. Ytterligare information som är relaterad till personuppgifter finns på våra sidor om integritet och säkerhet.

Nedan beskrivs mer detaljerat vilka personuppgifter vi hanterar i tjänsten.

Personuppgifter

Funktioner i ProjectCompanion där personuppgifter behandlas är primärt användare och kunder. Denna information går att skapa, hantera och radera via verktygets funktioner.

Användarkonton

Följande information kan registreras i ProjectCompanion om en användare:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Avdelning
 • Organisationsroll
 • Förvald timtaxa
 • Internkostnad per timme
 • Startsida i systemet
 • Arbetstid
 • Anställningsnummer
 • Kontokod
 • Behörighet
 • Projektmedlemskap
 • Inloggningshistorik (tidpunkt, webbläsare, IP, om inloggningsförsöket lyckades eller ej)

Vilka fält som finns tillgängliga beror på vilka moduler som används av kunden. Användaren kan själv registrera och ändra kontaktinformation om sig själv för att underlätta kontakten med andra projektdeltagare:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Kontorstelefon
 • Mobiltelefon
 • Hemtelefon
 • Webbsida
 • Profilbild

En person kan sedan deltaga i olika projekt.

Användaren kan själv anonymisera sitt konto genom att ändra under Mitt konto. Om kontot kan raderas helt beror på en intresseavvägning. Om kontot skall raderas kontaktar den personuppgiftsansvariga ProjectCompanion för att genomföra operationen.

Kunder och kontaktpersoner

Förutom användare finns information om de kunder som läggs upp i ProjectCompanion genom tjänsten. Projekten drivs för kunder och fakturor skickas till kunder. En kund kan ha en primär kontaktperson samt övriga kontaktpersoner. Följande information kan registreras om en primär kundkontakt i ProjectCompanion:

 • Kontaktperson
 • Telefon
 • Fax (kommer att utgå)
 • E-post

Not: syftet med telefon, fax och e-post är normalt för att ha kontaktinformation till organisationen (till exempel växelnummer och generell e-postadress). För en kund går det även att lägga upp kontaktpersoner. För en kontaktperson kan man registrera:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Beskrivning

ProjectCompanions kund kan själv redigera och radera alla dessa fält. Det går även att exportera ut kunder och kontaktpersoner till en fil för dataportabilitet.

Projekt och dokument mm

En användare är delaktig i olika projekt och hanterar då projektrelaterad information. Det kan till exempel vara i form av projektplaner, uppgifter, dagboksanteckningar, tidrapporter, kostnader, projektbeskrivningar, fakturor samt dokument. Denna information kopplar till syftena med ProjectCompanion (stödja projektarbete och samverkan, informationsdelning, uppföljning samt arkivering av genomfört arbete).

Det går att exportera ut planer, uppgifter, tid, kostnader mm. Om avtalet med ProjectCompanion sägs upp får kunden tillgång till databas och dokument för dataportabilitet.

Underbiträden

Våra underbiträden finns sammanställda i tjänsteavtalet, vilket varierar mellan olika kunder. ProjectCompanion lagrar alltid kunders data inom EU (som standard via AWS Europe). E-postmeddelanden skickas via Sendgrid som har en Privacy Shield certifiering. Notera att det även går att konfigurera en egen e-postserver för meddelandetjänster. Om en person använder våra supporttjänster kommer ärendet att hanteras via Zendesk, som också har en Privacy Shield certifiering.

Personuppgiftsincidenter

Om du misstänker att personuppgifter spridits från ProjectCompanion är det viktigt att omedelbart kontakta oss via vår e-post adress för incidentrapportering (incident@projectcompanion.com). Du kan läsa mer om vår process för att hantera incidenter.

Avtalsvillkor och uppdateringar

De avtalsvillkor som gäller för användandet av tjänsten har anpassats till den nya lagstiftningen. Varje användare kommer aktivt att behöva ta ställning till om de vill acceptera de nya reglerna för hur personuppgifter hanteras i ProjectCompanion vid inloggningen.

Dataskyddsrepresentant

Martin Andersson (martin.andersson@projectcompanion.com), VD för ProjectCompanion, är kontaktperson och dataskyddsrepresentant.

Posted in Ingen kategori, Nyheter

Uppdateringar September 2017

Följande uppdateringar har gjorts under september.

 • Uppgifter har kompletterats med en sändlista för personer som skall informeras när e-postnotifieringar om uppgiften skickas ut. Kontakta ProjectCompanion för att slå på funktionen.
 • När man skriver kommentarer i en uppgift kan man nu välja att skicka en notifiering direkt till personer som är involverade i uppgiften. Det går även att spara kommentaren och sedan skicka en notifiering.
 • Uppgifterna i Mina uppgifter inkluderar nu inte uppgifter där personen endast har avklarade deluppgifter.
 • Vid utskrift av Gantt-schemat till pdf kan man nu välja mellan vecka, månad och år som upplösning för att anpassa skalan i utskriften.
 • Graferna på projektens hemsida som visar framdrift i uppgifter samt budget och utfall för tid och kostnader har anpassats till systemets grafiska profil.
 • Projekttavlan har kompletterats med en funktion som automatiskt uppdaterar sidan varje halvtimme. Detta för att man skall kunna ha en bildskärm som automatiskt visar läget i projekten och därmed ger stöd för att fokusera på projekt som kräver åtgärd. Planeringstavlan som visar uppgifter med förfallodatum i närtid har sedan tidigare haft denna funktion. De två funktionerna kompletterar varandra så att man kan ha en skärm för översikt och en för uppgifter i närtid.
 • Vid export av avtalsinformation till Excel kan man nu välja att inkludera avtalsrader för analys och översikt.
 • En ny rapport följer upp strategiska målområden. Varje målområde visas med de projekt som bidrar till målområdet. Det går att välja om man även skall visa projektens leverans- och effektmål samt måluppfyllnad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
 • Vid överföring av kunder till Fortnox från ProjectCompanion begränsas nu adressen till två rader.
 • Fakturavyn har förtydligats med knappar för att ändra och radera fakturor.
 • En projektlänk har lagts till rapporten Fasta priser för att enkelt kunna gå till projektet för vidare analys.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Augusti 2017

 • Drag and släpp i projektschemat för att flytta projekt (kontakta ProjectCompanion för att slå på funktionen)
 • Redigering av resursallokeringar (kontakta ProjectCompanion för att slå på funktionen)
 • Visa flex och kompsaldo vid attest för att förenkla attestbedömningen
 • Export av lönefil till Flex kan nu inkludera flexdiff
 • Återkalla en vecka som skickats för godkännande i tidrapporten
 • Designändring i projektstatusfliken samt ny resutatvärdegraf
Posted in Nyheter, Programuppdateringar