You're in all Blogs Section

Uppdateringar November 2018

Under november gjordes följande uppdateringar:

 • Projektkostnader som vidarefaktureras specificeras nu med påslag på fakturan. Detta görs som en negativ rabatt. Rabatterna följer med till Fortnox enligt samma princip.
 • Man kan nu redigera beloppen för enskilda kostnadsposter på fakturan och uppdatera totalbeloppet för fakturaraden.
 • Om man raderar en debiteringsbar kostnad från fakturan får man frågan om man vill att den skall markeras som ej debiteringsbar så att den inte återkommer för fakturering.
 • I den mobila tidrapporteringen kan man nu skicka in veckans tid genom att välja veckovy. Veckan skickas in i formulärets nederdel.
 • Det går nu att registrera utlägg även i den mobilanpassade sidan. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Nya rapporter för fakturerat per tjänstetyp och avdelning.
 • Man kan nu skapa en kreditfaktura direkt inifrån en faktura. En krediterad faktura visas som överstruken i fakturalistan.
 • Nya filter i faktureringsprognosen för att se förväntade intäkter från olika avdelningar, kunder eller kundgrupper.
 • Förtydliganden i GDPR-texten vid inbjudan av nya användare.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Oktober 2018

Under oktober har följande uppdateringar gjorts:

 • Projektstatusrapporter visas nu för användare under menyn Projekt, Projektrapporter, fliken Projektstatus.
 • Projektstatusrapporterna har förbättrats layoutmässigt så att mer information får plats.
 • Konton som har behörighet Kund har begränsats ytterligare så att information som ej är aktuell ur kundperspektiv döljs. Det gäller exempelvis avdelningar, kundlista och budgetramar (visas nu ej även om kunden är projektadministratör).
 • Projektaktiviteter kan nu taggas med olika etiketter för att kunna visualisera arbete av en viss typ i olika delar av portföljen. Det är relevant vid leveranser som behöver samordnas, tex systemtestning och driftsättning. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Uppgiftslistan har nu ett individuellt minne per användare för om en uppgifts deluppgifter skall visas expanderade eller ej.
 • Loggningen av ändringar för projekt, personuppgifter och uppgifter har utökats. Loggning sker dock endast om funktionen är aktiverad.
 • Möjlighet att dela upp kostnadsersättningar för exempelvis bilersättningar och traktamenten på olika lönearter vid export till Flex lönesystem.
 • Kostnadsintegration till Fortnox har lags in som en funktionsknapp under Alla kostnader. Vid importen hämtas verifikat från ekonomisystemet in för kostnadsuppföljning och vidarefakturering.
 • Exportfunktion för fakturor har skapats till ekonomisystemet Raindance.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar September 2018

Under Augusti och September har följande uppdateringar gjorts:

 • Redigering av Office dokument (Word, Excel och PowerPoint) kan nu göras genom att högerklicka på filen och välja Redigera med… Notera att en förutsättning är att applikationen finns installerad på datorn.
 • Versionshistorik är nu automatiskt påslagen så att alla dokument lagras i versioner. Man kan högerklicka på en fil och välja Tidigare versioner… för att ladda ned dem.
 • Möjlighet till spårning av ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton. Om modulen är aktiverad spåras ändringar av projekt, uppgifter och användarkonton så att man i projektet eller användarkontot kan se vilka ändringar som gjorts. Modulen erbjuds initialt till Enterprise-kunder (kontakta oss om ni vill aktivera den).
 • En kalender avsedd för att boka projektmöten har tagits fram. Tanken är att göra det enkelt att ha en lista på projektmöten, styrgruppsmöten, etc tillgänglig för projektgruppen. Det går att notifiera projektdeltagarna om mötena. Kontakta oss om ni vill aktivera den.
 • Möjlighet att välja om projektbilden skall visas i Mina projekt och Projektportfölj. Det går även som alternativ att visa projektledarens bild. Inställningen görs på Mitt konto uppe i applikationens topprad.
 • Mailutskicksfunktionen har korrigerats eftersom den kunde skicka ut påminnelser enligt standardschemat även om man begränsat vilka dagar utskicken för tidrapport och uppgifter skulle göras under Mitt konto.
 • En ikon har lagts in i toppraden för att förenkla navigeringen till de mobila sidorna (smal vy) för projekt, tidrapport och uppgifter. Använd länken ”bred vy” för att växla tillbaka till ett format anpassat för större skärmar.
Posted in Ingen kategori, Nyheter, Programuppdateringar

Exempel på IT-förvaltning

Hur kan man samla in verksamhetens behov på ett strukturerat sätt, prioritera dessa önskemål och sedan genomföra och rapportera status?

Se en kort film med ett exempel.

Posted in Projektbloggen

Hur du tar kontrollen över dina projekt

Om du vill ha lite inspiration kring hur du tar kontrollen över dina projekt är du välkommen att läsa vår skrift ”Hur du tar kontrollen över dina projekt”.

Format: pdf

Omfattning: 30 sidor

Ladda ned gratis

Skriften är avsedd som en introduktion till hur man kan förbättra projekthanteringen inom organisationen i syftet att förbättra verksamhetens resultat.
 
Du kan även titta på en presentation som sammanfattar boken.

 

 

 

 

 

 

Posted in Nyheter, Projektbloggen

Uppdateringar Juni 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Juni. Dessa kommer att uppdateras under midsommarhelgen i zon 2 och efter semestern i övriga zoner. Uppdateringarna är genomförda.

 • Om en projektbild har laddats upp till projektet under Projektinformation så visas bilden i listorna Mina projekt och Projektportfölj. Designen har i dessa vyer har gjorts luftigare och projektnamnet har förtydligats.
 • Projektschemat har förbättrats med möjlighet att välja om man skall visa projektnamn, tjänstetyp, status och förlopp.
 • Uppgiftssidan har modifierats så att deluppgifterna inte hamnar längre ned på sidan om högerspalten med dokument, länkar och sändlista växer.
 • Uppgifternas förfallodatum flyttas nu med projektaktiviteterna om hela aktiviteten flyttas eller projektaktivitetens startdatum flyttas.
 • Man kan nu rapportera tid direkt från projektets hemsida via en tidrapporteringsikon uppe till höger.
 • Målområden har kompletterats med en möjlighet att välja bild för att representera målet. Bilden visas i måluppföljningsrapporten tillsammans med projektbilder för de ingående projekten. Målrapporten har även kompletterats med information om projektens prioritet och status. Målområden justeras under Administration (välj Målområden i den rullista som visas).
 • Det går nu att budgetera kostnader i projektaktiviteter och få en summering av kostnaderna i projektaktiviteterna. Dubbelklicka på en projektaktivitet i projektplanen och välj fliken Kostnader för att budgetera olika kostnadstyper. Både budget och utfall visas i projektstatusflikens rapport ”Kostnadsbudget och utfall per period” samt för alla projekt under Rapporter, Kostnadstyp / periodbudget.
 • Vid export av utlägg / kostnadsersättningar till Flex kan man nu välja om beskrivningstexten skall följa med.
 • En intranätkomponent för att visa aktuella projekt med status och slutdatum har gjorts tillgänglig. Denna kräver inte personlig inloggning då en unik kod används för att visa sidan. Komponenten kan integreras på intranätet via en länk eller ram. Kontakta ProjectCompanion om du vill testa komponenten.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Maj 2018

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Varje användare måste nu godkänna hanteringen av personuppgifter. Detta görs vid första inloggningen eller när hanteringen av personuppgifter uppdaterats.
 • Vid utskrift av faktura kan man nu välja om man skall skriva ut faktura, fakturaspecifikation eller både faktura och fakturaspecifikation. Syftet är att göra det enklare att skapa ett pdf-dokument med både faktura och fakturaspecifikation för att skicka via e-post eller fakturaportal.
 • En ny tidrapport har tagits fram i projektets flik för Projektstatus. Rapporten (Tidrapport – detaljer) visar detaljerad tid i projektet med milstolpe, projektaktivitet, aktivitet, person, arbetad tid, debiterbar tid, belopp och beskrivning.
 • En ny kostnadsrapport (Rapporter, Kostnadstyp periodbudget) visar kostnadsbudget och utfall per kostnadskategori och period för alla projekt med olika filter. Syftet är att få en kostnadsuppföljning för alla projekt.
 • Projektsammanställningsrapporten har fått filter på projektgrupper / projektprogram.
 • Planeringstavlan har kompletterats med en funktion (Uppgiftslista) för att dra och släppa uppgifter som inte har något förfallodatum till ett datum i tavlan. Syftet är att förenkla närtidsplaneringen exempelvis för de som arbetar med en förslagslåda / backlog.
 • Mobilsidorna för projekten har fått en meny för att lägga till projekt och navigera mellan projekten. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
 • Lösenordspåminnelsen har fått en länk för att logga in direkt till mobilsidorna.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft

Som du säkert vet träder GDPR ikraft idag. Som kund till ProjectCompanion är det viktigt att ha ett personuppgiftsbiträdesavtal som tydliggör hur vi hanterar personuppgifter för er räkning. I samband med inloggningen till ProjectCompanion godkänner varje användare vår hantering av personuppgifter, och om man är administratör ges man möjlighet att skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Om du inte redan har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal kan du göra det här: teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Hör av dig till martin.andersson@projectcompanion.com om du har frågor..!

Posted in Nyheter

Uppdateringar April 2018

Under April har följande uppdateringar gjorts:

 • Tidplansöversikt med Gantt-schema för flera projekt med många filtermöjligheter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Ny rapport med kostnadsbudget och utfall per månad. Rapporten ligger i projektets flik för Projektstatus. Välj rapporttyp ”Kostnadsbudget och utfall per period”.
 • Ny rapport för projektkostnader med nedbrytning av budget och utfall per konto.
 • Importera projektmall till ett befintligt projekt (använd länken Importera från mallprojekt i projektplanen).
 • Uppdateringar grafiskt i planeringstavlan för att förtydliga kolumner och dagens datum.
 • Snabbare att spara när man lägger till deluppgifter i en uppgift (tryck Enter).
 • Möjlighet att dölja filtersektionen i uppgiftslistan för att spara skärmyta.
 • Portugisisk översättning av menyer.
 • Förberedelse för GDPR-godkännande av personuppgiftslag vid inloggning.
 • Ny rapport och graf för inkommande betalningar som visar fakturerade belopp per förfallodatum.
 • Graf i kostnader / budget för ökad tydlighet om budgetutfall för kostnader.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Mars 2018

Följande uppdateringar har gjorts under Mars:

 • Flervalsfilter för projektstatus har införts i projektöversikterna så att det skall vara enkelt att välja ut flera statusar och exempelvis exkludera avslutade projekt eller projektförslag.
 • Projektschemat har förtydligats så att milstolpar visas med olika färger beroende på om de är ej klara, klara eller försenade.
 • Förenklingar av deluppgiftssidan och ökad tydlighet om var uppgiften finns i projektets hierarki.
 • Projekttavlans funktion har förbättrats genom en något längre paus innan projektets statusrapport visas samt att statusrapporten inte visas utanför skärmen.
 • Ökad enhetlighet för målikoner i olika rapporter.
 • Spara och stäng knapp har införts när man justerar funktioner i projektet samt i deluppgiftssidan för att minska antalet klick.
 • En ny rapport visar resultat per kund (fakturerat, arbetskostnader, övriga kostnader och resultat).
 • En ny rapport visar kommande inbetalningar per förfallodatum för att stödja likviditetsplanering.
 • Diverse mindre justeringar med grafik och enhetlighet.
Posted in Nyheter, Programuppdateringar